Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

eBHXH phiên bản 1.3.1.2 cập nhật ngày 24/07/2021: – Thêm mới thủ tục 600f: Hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ;- Thêm mới thủ tục 600g: Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương;- Thêm mới...
Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.16 – Thiết lập kỳ kê khai thuế GTGT Kỳ kê khai thuế GTGT được thiết lập theo Tháng hoặc theo Quý.Để thực hiện điều này, hãy sử dụng menu “Thiết lập – Chính – Thuế GTGT”. – Khấu trừ khoản ứng trước trong...