Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Ngày 01/10/2020, phiên bản 3.0.1.7: 1. Thay đổi cấu trúc XML hóa đơn mới đáp ứng theo Kế hoạch số 19/KH-CT của Cục thuế HCM: – Đối với các đơn vị thuộc địa bàn TP.HCM, tại thông tin đơn vị có thêm cấu hình về Định dạng XML hóa đơn sẽ sử dụng: + Các đơn vị hiện...