Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.6 – Sản xuất nhiều công đoạn Quá trình sản xuất với nhiều công đoạn sản xuất.Trình tự các công đoạn được tính toán tự động, để đặt hàng thủ công, hãy vào menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Tính giá thành’....