Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.11 – Cải tiến cách đặt giá sản phẩm • Điền giá theo nhóm sản phẩm, loại hàng hóa và chứng từ, theo mức giá.• Thay đổi giá theo %, làm tròn.• Đặt giá theo mặt hàng. Để kích hoạt điều này, hãy chuyển đến menu ‘Thiết lập các tham...