Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.10 – Quản lý sản phẩm, hàng hóa theo lô, hạn sử dụng Bổ sung tính năng quản lý sản phẩm, hàng hóa theo lô, hạn sử dụng.Tính năng lô, hạn sử dụng được quy định theo từng Vụ việc.Để bật tính năng này, vào Thiết lập các tham số kế toán...