Điểm mới trong phiên bản 2.2.6

– Sản xuất nhiều công đoạn

Quá trình sản xuất với nhiều công đoạn sản xuất.
Trình tự các công đoạn được tính toán tự động, để đặt hàng thủ công, hãy vào menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Tính giá thành’.

– Bao bì luân chuyển

Kế toán bao bì luân chuyển người nhận và người gửi.
Để kích hoạt điều này, hãy sử dụng menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Mua hàng’ cho người nhận và ‘Thiết lập các tham số kế toán – Bán hàng’ cho người gửi.

– Tỷ lệ bảo hiểm và thay đổi số tiền giảm trừ gia cảnh

• Tỷ lệ bảo hiểm thay đổi thành 0% từ ngày 01/01/2020
• Giảm trừ gia cảnh cá nhân thay đổi thành 11.000.000 VND kể từ ngày 01/07/2020
• Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc thay đổi thành 4.400.000 VND kể từ ngày 01/07/2020

– Cải tiến các báo cáo

• Báo cáo mới ‘Báo cáo chi tiết công nợ theo chứng từ’ và ‘Báo cáo chi tiết công nợ theo chứng từ và hàng hóa’ hiển thị thông tin chi tiết về các khoản phải trả và phải thu theo từng chứng từ.
• Giao diện có điều kiện cho các báo cáo – có thể thiết lập cỡ chữ, màu nền, vị trí tổng số. Bạn có thể tìm thấy điều này khi nhấp vào nút ‘Thiết lập’ trong biểu mẫu báo cáo.
• Hồ sơ chứng từ thuế và chứng từ hóa đơn được nhóm thành 1 hàng trong báo cáo ‘Sổ quỹ’.
• ‘Báo cáo tổng hợp’ mới hiển thị dữ liệu từ các loại đối tượng.
• Bộ lọc đã được mở rộng trong tất cả các báo cáo.

– Bán công trình xây dựng cơ bản dở dang

Có thể bán công trình xây dựng cơ bản dở dang từ TK 2411.
Để sử dụng, hãy tạo một chứng từ Hóa đơn bán hàng mới và chọn tài khoản 2411 trong phần bảng.

– Cải thiện giao diện

• Tài khoản 333 (Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước) có thể được chọn trong các chứng từ tiếp nhận.
• Các tài khoản 3387 và 711 có thể được chọn trong phần bảng của Hóa đơn bán hàng.
• Có thể chọn TK 154 trong chứng từ Mua sắm TSCĐ.
• Chứng từ điều chuyển hàng tồn kho có thể được tạo trên cơ sở Hóa đơn mua hàng, Hóa đơn bán hàng và Chứng từ sản xuất.
• Việc kết chuyển chứng từ cuối kỳ đã được tối ưu hóa.
• Một mẫu in mới “Phiếu tính tiền” đã được thêm vào chứng từ Hóa đơn bán hàng.

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.5

– Kết xuất và kết nhập dữ liệu

Kết xuất dữ liệu ra tệp XML, với khả năng lọc theo kỳ và chọn loại đối tượng để kết xuất.
Dữ liệu này có thể được kết nhập vào một cơ sở thông tin khác.
Bạn có thể thực hiện điều này trong menu ‘Thiết lập – Kết xuất dữ liệu vào tệp XML/ Kết nhập dữ liệu từ tệp XML’.

– Thay đổi trạng thái trích khấu hao tài sản cố định

Trạng thái khấu hao tài sản cố định có thể thay đổi, dừng trích hoặc trích lại sau một thời gian.
Để sử dụng tính năng này, hãy tạo chứng từ ‘Nâng cấp tài sản cố định”/ thẻ Tham số khấu hao.

–  Cải tiến các báo cáo

Khả năng chọn bố cục với khoảng cách dòng tiêu chuẩn hoặc dãn dòng. Để chọn, nhấp vào nút “Tùy chỉnh” trong
biểu mẫu báo cáo.
Cài đặt mới ‘Hiển thị’, đặt tỷ lệ xem (trung bình hoặc lớn) của kết quả báo cáo. Bạn có thể tìm và chọn nó trong mẫu
báo cáo.
Sửa đổi bổ sung các trường lọc đối tượng đối với tất cả các báo cáo hiện có trong chương trình.

– Cải thiện giao diện

Thêm chức năng chiết khấu định kỳ cho các chứng từ “Hóa đơn bán hàng” không phụ thuộc vào chức năng “Hạch
toán chiết khấu thủ công”.
Giá cuối cùng từ “Bảng giá” được hiển thị và có thể thay đổi trong Danh mục hàng hóa.

– Cải thiện mẫu in

Bổ sung thêm trường “Diễn giải” vào mẫu in chứng từ Báo giá

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.4

– Cập nhật tự động

Tự động cập nhật phiên bản mới dành cho khách hàng sử dụng bộ cài đặt tại máy tính
Thông tin về việc cập nhật sẽ được gửi vào email của quý khách hàng

– Chiết khấu mua hàng

Hỗ trợ hạch toán nghiệp vụ chiết khấu theo kỳ đối với nhà cung cấp (chiết khấu theo số lượng, chiết khấu tháng, quý…)
Để hạch toán, vui lòng sử dụng phần bảng “Chiết khấu” trong chứng từ “Hóa đơn mua hàng”

–  Nghiệp vụ tạm ứng bằng ngoại tệ

Cho phép người sử dụng tạo giấy thanh toán tiền tạm ứng bằng ngoại tệ
Tài khoản 141 được chia thành 1411 (VND) và 1412 (ngoại tệ)

– Cải tiến các báo cáo

Báo cáo mới “Bảng kê doanh thu bán lẻ theo dạng thanh toán” và “Doanh thu bán lẻ theo phiếu tính tiền”
Thêm trường mới “Vụ việc” trong báo cáo Bán hàng theo khách hàng
Các dòng có thuế GTGT được nhóm lại với nhau bằng các dòng theo chứng từ gốc trong báo cáo bán hàng theo khách hàng

– Tìm kiếm theo mã vạch cho các chứng từ mới

Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ
Đơn hàng của khách
Phiếu chuyển hàng hóa

– Cải thiện giao diện

Tìm kiếm đối tác theo MST trong tất cả các chứng từ
Trường “Đơn giá trung bình hiện tại” trong danh mục mặt hàng được tính toán lại theo giá nhập trung bình
Kiểm soát số dư hàng hóa và tiền mặt có thể bị vô hiệu hóa trong chứng từ “Đóng tháng (Xác định kết quả kinh doanh)”
Số tiền thuế GTGT đã được thêm vào mẫu in của Phiếu xuất kho (02VT)

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.3

– Quầy thu ngân

Giao diện thu ngân mới bao gồm các tính năng sau:
• Tạo phiếu tính tiền (bao gồm cả tính toán chiết khấu tự động)
• Tạo phiếu trả lại (theo cơ sở hoặc độc lập)
• Thanh toán theo đơn đặt hàng (bao gồm hỗ trợ trả trước)
• Phiếu hoãn lại
• Báo cáo tạm thời thu ngân (báo cáo X)
• Rút tiền mặt từ quầy thu ngân (báo cáo Z)
• Hồ sơ người dùng mới “Nhân viên thu ngân”
Để sử dụng tính năng này, hãy tích vào hộp kiểm “Sử dụng bán lẻ” trong menu “Thiết lập các tham số kế toán – Bán lẻ”

– Hạch toán phế liệu thu hồi

Tự động hạch toán phế liệu thu hồi khi tính giá thành thành phẩm
Sử dụng phần bảng “Phế liệu thu hồi” trong chứng từ “Nhập kho thành phẩm”

– Các tiện ích mới để kết nhập số dư đầu kỳ từ Excel

Nguyên vật liệu chuyển gia công (tài khoản1522)
Nguyên vật liệu gia công (tài khoản 0021 và 0022)
Bạn có thể tìm thấy trong menu “Kế toán – Nhập số dư đầu kỳ”

– Cải thiện giao diện

Trong chứng từ “Hóa đơn mua hàng” có thể chọn tài khoản 341, 635, 138
Độ dài của tên đã được tăng cho các danh mục sau: Tài khoản ngân hàng, Hợp đồng, Bộ phận, Kho bãi

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.2

– Quét mã vạch

Bổ sung thêm theo dõi mã vạch mặt hàng và cho phép quét mã vạch mặt hàng trong chứng từ Bán hàng
Để kết nối máy quét mã vạch với phần mềm, vào “Thiết lập – Thiết lập các tham số kế toán – Bán lẻ – Thiết bị kết nối”

– Bút toán định khoản chiết khấu trong chứng từ bán hàng

Thay đổi cơ chế định khoản bút toán chiết khấu trong chứng từ bán hàng
Trường hợp trong chứng từ có thực hiện chiết khấu kèm với bán hàng, doanh thu ghi nhận sẽ là doanh thu sau chiết khấu. Bút toán ghi nhận chiết khấu không được phản ánh riêng theo quy định về hạch toán kế toán

– Cải tiến báo cáo

Thưc hiện gom nhóm các bút toán hạch toán giống nhau trong cùng một chứng từ khi hiển thị trên sổ Tiền mặt, Tiền gửi, sổ kế toán chi tiết
Để hiện thị như trên, không tích vào “Hiển thị chi tiết diễn giải” trong Tùy chỉnh báo cáo

– Cải thiện giao diện

Bổ sung thêm người nộp trong Phiếu thu
Bổ sung thêm trường Người nhận trong chứng từ Chi tiền từ tài khoản ngân hàng
Báo cáo “Số tồn thực tế theo kho bãi”, cột mặt hàng được sắp xếp theo thứ tự chữ cái

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.1

– Hạch toán bán lẻ

Tạo phiếu tính tiền cho hoạt động bán lẻ
Xây dựng các chương trình chiết khấu bán hàng tự động (chiết khấu phần trăm, chiết khấu số tiền theo dòng hoặc trên hóa đơn, quà tặng) với các điều kiện hưởng chiết khấu linh hoạt
Lập hóa đơn GTGT cho hàng bán lẻ của khách không lấy hóa đơn trong ngày

Bạn có thể kích hoạt chức năng này trong menu “Thiết lập các tham số kế toán – Bán lẻ”

Các kế hoạch tiếp theo:

Thiết bị được kết nối (máy quét mã vạch, màn hình khách hàng, máy in nhãn)
Nơi làm việc của nhân viên thu ngân

– Các tiện ích mới để kết nhập số dư đầu kỳ từ Excel

Số dư đầu kỳ Tài sản cố định
Số dư đầu kỳ Chi phí trả trước

Bạn có thể tìm thấy mục này trong menu “Kế toán – Nhập số dư đầu kỳ”

– Thay đổi chứng từ đóng tháng

Giá trị của sai số làm tròn khi tính chi phí được phân phối tỷ lệ thuận với tất cả các tài khoản chi phí được sử dụng trong tháng hiện tại
Kế toán đối tượng xây dựng cơ bản
Trên các tài khoản xây dựng cơ bản dở dang 241 có thể phản ánh cả chi phí xây dựng tài sản cố định và chuyển tài sản cố định sang vận hành

– Cải thiện giao diện

Hiển thị địa chỉ và điện thoại của đối tác (khách hàng, nhà cung cấp) trên giao diện danh mục
Sửa tên tài khoản theo đúng quy định kế toán (211, 228)

– Sửa các lỗi tìm thấy