Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.19 – Cập nhật thay đổi tỷ lệ trích Bảo hiểm thất nghiệp – Bổ sung Tiền tệ trong chứng từ Đặt giá – Cải tiến phân hệ Tính giá thành • Bổ sung phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung: theo chi phí Nguyên vật liệu trực...
Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

eBHXH phiên bản 1.3.1.2 cập nhật ngày 24/07/2021: – Thêm mới thủ tục 600f: Hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ;- Thêm mới thủ tục 600g: Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương;- Thêm mới...