Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.18 – Hỗ trợ kết xuất và kết nhập các phương án báo cáo quản trị Các phương án báo cáo quản trị mà được tùy chỉnh bởi người sử dụng, có thể được xuất ra và nhập vào báo cáo ở cơ sở dữ liệu khác. Theo đó, người sử dụng sẽ tiết kiệm...
Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

eBHXH phiên bản 1.3.1.2 cập nhật ngày 24/07/2021: – Thêm mới thủ tục 600f: Hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ;- Thêm mới thủ tục 600g: Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương;- Thêm mới...