Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

eBHXH phiên bản 1.3.0.40 ngày 17/05/2021: – Bổ sung danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh:+ 79-669: Bệnh viện đa khoa Tam Anh Thành phố Hồ Chí Minh.+ 79-627: Trung tâm Y tế quận Thủ Đức. – Sửa...
Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.14 – Cơ chế xuất âm đối với tài khoản ngoại bảng Hệ thống cho phép thiết lập xuất âm riêng đối với các tài khoản ngoại bảng.Để thực hiện, vào “Thiết lập – Thiết lập tham số kế toán – Hàng tồn kho”. –...
Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Ngày 15/04/2021, version 3.0.1.8: Nội dung 1: Chức năng nạp bảng kê hàng hóa khi lập hóa đơn: Tối ưu tốc độ khi nạp trên 1.000 dòng hàng hóa Nội dung 2: Nạp nhiều HĐ từ file excel: Bổ sung chức năng “Ghi tạm” Nội dung 3: Bổ sung chức năng tải hóa đơn định dạng PDF Nội...