Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Ngày 15/04/2021, version 3.0.1.8: Nội dung 1: Chức năng nạp bảng kê hàng hóa khi lập hóa đơn: Tối ưu tốc độ khi nạp trên 1.000 dòng hàng hóa Nội dung 2: Nạp nhiều HĐ từ file excel: Bổ sung chức năng “Ghi tạm” Nội dung 3: Bổ sung chức năng tải hóa đơn định dạng PDF Nội...