Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.14 – Cơ chế xuất âm đối với tài khoản ngoại bảng Hệ thống cho phép thiết lập xuất âm riêng đối với các tài khoản ngoại bảng.Để thực hiện, vào “Thiết lập – Thiết lập tham số kế toán – Hàng tồn kho”. –...