Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.18 – Hỗ trợ kết xuất và kết nhập các phương án báo cáo quản trị Các phương án báo cáo quản trị mà được tùy chỉnh bởi người sử dụng, có thể được xuất ra và nhập vào báo cáo ở cơ sở dữ liệu khác. Theo đó, người sử dụng sẽ tiết kiệm...